Privacy statement

Artikel 1: Definities


In deze voorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt:


1. Aanvraag: een uitnodiging tot het doen van een aanbod (het uitbrengen van een offerte voor zijn advies- en/of bemiddelingsdienstverlening) door een Adviseur.

2. Adviseur: (on)gebonden bemiddelaar welke behoort tot het netwerk dat door Topicus is geselecteerd ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

3. Bezoeker: de bezoeker van de Website.

4. Content: al het materiaal dat Topicus.Finance op de Website plaatst en via de Dienst toegankelijk maakt.

5. Dienst: de Dienst genaamd Fyndoo die Topicus aan de Ondernemer via haar Website verleent en nader is omschreven in artikel 3 van deze Gebruiksvoorwaarden.

6. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden welke van toepassing zijn op de Dienst en het gebruik van de Website.

7. Gegevens: al het materiaal dat en alle informatie die de Ondernemer ter beschikking stelt c.q. invoert bij het gebruik van de Dienst, waaronder Persoonsgegevens en financiële gegevens.

8. Ondernemer: de rechtspersoon of natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die gebruik maakt van de Dienst.

9. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

10. Topicus: de besloten vennootschap Topicus.Finance B.V. gevestigd aan de Singel 25 te (7411 HW) Deventer, ingeschreven in de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 63423715.

11. Website: de website van Fyndoo (fyndoo.com), inclusief alle sub-domeinen.Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden


1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Dienst en het gebruik van de Website.

2. Topicus is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie zal op de Website te vinden zijn.Artikel 3: Beschrijving van de Dienst


1. De Dienst biedt de Ondernemer gratis functionaliteiten aan om door middel van het invullen van een aantal financiële gegevens een indicatie te krijgen van zijn mogelijkheden om een bedrijfsmatige financiering te verkrijgen, deze informatie op te slaan en in contact te komen met een Adviseur.

2. Door het uitzetten van een Aanvraag en het selecteren van een Adviseur kan een Ondernemer hulp inroepen, vragen stellen en zich laten adviseren over zijn (toekomstige) financiële situatie. Topicus geeft geen advies doch slechts een indicatie ten aanzien van financieringsmogelijkheden en stelt de Ondernemer voorts een Dienst ter beschikking, waarmee de Ondernemer op efficiënte wijze een aangesloten Adviseur kan selecteren. Topicus is niet aansprakelijk voor het advies wat verstrekt wordt en/of de kwaliteit van de bemiddeling.

3. Topicus zal zich naar redelijkheid inspannen om de Dienst te verlenen. Topicus garandeert echter niet dat de Dienst (inclusief de Content) of delen daarvan:

altijd zal voldoen aan de verwachting van de Ondernemer;

te allen tijde veilig en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is;

foutloos en/of volledig is.

4. Alle via de Dienst beschikbaar gemaakte Content is onder voorbehoud van fouten.Artikel 4: Gebruik van de Dienst


1. Het gebruik van de Dienst en de Content is volledig voor eigen rekening en risico van de Ondernemer.

2. De Ondernemer staat in voor de juistheid van de ingevoerde Gegevens. Het is de Ondernemer niet toegestaan Gegevens van een ander of een niet bestaand persoon op te geven. De Ondernemer dient een geldig e-mailadres op te geven.

3. De Dienst is uitsluitend bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, mag Topicus ervan uitgaan dat de Ondernemer 18 (achttien) jaar of ouder is.

4. De Ondernemer is zelf verantwoordelijk voor de Gegevens die door hem via de Dienst worden verstrekt. Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden mag deze informatie en/of mogen deze handelingen:

5.niet op onwaarheden zijn gebaseerd en/of misleidend zijn;

6.geen virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Dienst, Website en/of de computersystemen van Topicus te omzeilen;

7.geen oneigenlijk, onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Dienst en/of de Website leggen zodanig dat hiermee het functioneren van de Dienst en/of de Website geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd;

8.de functionaliteit(en) van de Dienst niet belemmeren;

9.niet bestaan uit het aannemen van een valse identiteit of het ten onrechte suggereren dat de Ondernemer bij Topicus betrokken is;

10.niet in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;

11.niet in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Reglement, of enig ander juridisch document dat van toepassing is verklaard op de rechtsverhouding tussen Topicus of diens leveranciers en Ondernemer;

12.geen inbreuk maken op rechten van Topicus of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

13.niet bestaan uit het versturen van berichten die naar het oordeel van Topicus in strijd zijn met de goede zeden, discriminerend of kwetsend van aard zijn, oproepen tot geweld, illegale activiteiten bevorderen en/of pornografisch, erotisch materiaal, dreigementen bevatten en/of kunnen worden aangemerkt als een illegale activiteit, kettingbrief of spam en/of op enig andere wijze indiscreet of incorrect zijn;

14.op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;

15.de belangen en/of de goede naam van Topicus schaden.

16.De Ondernemer vrijwaart Topicus voor aanspraken van derden welke tengevolge de met behulp van de Dienst verrichte activiteiten van de Ondernemer mochten ontstaan.

17.Indien de Ondernemer van oordeel is dat Content of andere informatie die met behulp van de Dienst wordt verspreid onjuist of onrechtmatig is, kan hij hiervan melding maken via hello@fyndoo.com.Artikel 5: Beschikbaarheid, wijziging en onderbreking Website en/of Dienst


1. Topicus garandeert niet dat de Dienst en/of de (Content op de) Website:

1. te allen tijde veilig en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is;

2. foutloos en/of volledig is.

2. Topicus is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden:

1. de Website en/of Dienst al dan niet tijdelijk buiten gebruik te stellen;

2. het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten


1. Alle Intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Dienst en de Content die Topicus aanbiedt, waaronder mede begrepen de Intellectuele eigendomsrechten op de teksten, berekeningen, afbeeldingen, vormgeving, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij Topicus en/of haar licentiegevers.

2. Het is Ondernemer niet toegestaan om (delen van) de Content zonder toestemming van Topicus openbaar te maken noch te verveelvoudigen, behoudens voor eigen gebruik. Ondernemer zal Topicus vrijwaren voor eventuele aanspraken van een derde, wegens inbreuk door de Ondernemer gepleegd op diens Intellectuele eigendomsrechten.Artikel 7: Privacy


1. Gedurende het verlenen van de Dienst, zullen de Gegevens van de Ondernemer worden opgeslagen in de beveiligde omgeving en databases van Topicus. Deze Gegevens zullen conform het bepaalde in dit artikel en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

2. Tijdens het gebruik van de Dienst wordt de Ondernemer verzocht Gegevens in te voeren. Deze Gegevens worden door Topicus gebruikt om de in artikel 3 lid 1 bedoelde indicatie af te geven. Wanneer de Ondernemer een Aanvraag wenst te doen, dan zal de Ondernemer tevens worden verzocht zijn voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres op te geven. Alle in dit lid genoemde Gegevens zullen vervolgens door Topicus worden verstrekt aan de bij Fyndoo aangesloten Adviseurs teneinde een aanbod (het uitbrengen van een offerte voor zijn advies- en/of bemiddelingsdienstverlening) te kunnen doen.

3. De in lid 2. bedoelde Persoonsgegevens worden verwijderd van de server van Topicus zodra de Ondernemer zijn bezoek aan de Website beëindigt. Gegevens worden uitsluitend nog bewaard in een vorm die het niet langer mogelijk maakt de Ondernemer te identificeren.

4. Van Bezoekers die een bericht sturen aan onze helpdesk (hello@fyndoo.com) verzamelen en verwerken wij: naam, e-mailadres en de vraag of opmerking teneinde deze te kunnen behandelen.

6. Topicus legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de Gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.Artikel 8: Aansprakelijkheid


1. Topicus sluit, voor zover dit wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Ondernemer lijdt door:

2. het gebruik van de Dienst;

3. het niet, niet volledig of niet veilig beschikbaar zijn van de Dienst, de Website of delen daarvan;

4. onjuiste of onvolledige Content;

5. afname van diensten van derden, waaronder de bij de Dienst aangesloten Adviseurs;

6. wijzigingen in de Dienst of wijzigingen op de Website.

7. Voor zover er, ondanks het bepaalde in artikel 8.1, toch nog enige aansprakelijkheid op Topicus rust, is deze aansprakelijkheid jegens de Ondernemer, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis en per jaar gemaximeerd tot 500,00 euro.

8. Topicus is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van Gegevens en andere informatie en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst en/of het gebruik van de Website.

9. Topicus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met betrekking tot websites, producten en/of diensten van derden. Onder derden wordt mede verstaan de (rechts)personen die op welke wijze dan ook verbonden zijn aan de Dienst en/of op de Website worden vermeld.

10. Ondernemer vrijwaart Topicus voor alle schade, waaronder schade van derden die is ontstaan en verband houdt met of voortvloeit uit het gebruik van de Website en/of de Dienst, alsmede voor schade, waaronder schade van derden, die is ontstaan door schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden door Ondernemer.

11. De in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen beperkingen op de aansprakelijkheid van Topicus gelden niet:

12. in geval van aanspraken van de Ondernemer op schadevergoeding ten gevolge van dood of lichamelijk letsel;

13. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Topicus.

14. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de schade binnen 1 jaar na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Topicus wordt gemeld.Artikel 9: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter


1. Op deze Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen de Ondernemer en Topicus mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Overijssel, niettegenstaande het recht van Topicus in de betreffende situatie een andere rechter aan te wijzen. Deze forumkeuze kan er niet toe leiden dat de Ondernemer de bescherming verliest die hij geniet op grond van de van toepassing zijnde dwingendrechtelijke bepalingen.